Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh