Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nội vụ

Sáng 12/01, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nội vụ. Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn. ảnh 1
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2021, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng. Tham mưu Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; khẩn trương phối hợp thẩm định tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương. Hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 71-KL/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp.

Toàn ngành Nội vụ tích cực, chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành Nội vụ.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Hội nghị thống nhất đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, với các nội dung chính, như: Tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chủ động xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn ngành đã đạt được trong năm 2021. Cơ bản đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được nêu ra tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số mặt mà ngành Nội vụ cần thực hiện tốt trong thời gian tới, gồm: Cần hoàn thiện việc xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình tổ chức bộ máy cán bộ. Xây dựng thể chế phù hợp với tình hình thực tế, phục vụ sự phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm đầu. Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức dựa trên xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm. Thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong của các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch…/.

Hoàng Vũ

Xem thêm