Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 02/01, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, dưới chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành và sự nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc trong việc triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), các chính sách an sinh xã hội, nên đời sống của người dân vùng DTTS&MN trong năm 2023 được ổn định, từng bước cải thiện, nâng cao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh tế vĩ mô, thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế của Chính phủ và thực hiện đồng thời 03 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG DTTS&MN) và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS, đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước nâng cao đời sống đồng bào các DTTS.

Đối với Bắc Kạn, trong năm 2023, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo kế hoạch và bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng; các chính sách dân tộc đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào DTTS ở các khu vực khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững...; vai trò vận động Nhân dân của người có uy tín trong đồng bào DTTS ngày càng được phát huy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Hội nghị thảo luận, thống nhất đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, với những giải pháp cụ thể, đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bố trí, sắp xếp công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn, năng lực, trình độ của mỗi người tương ứng với vị trí việc làm. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ…

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.../.

Xem thêm