Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học - nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lưu Ngọc Trung Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Bắc Kạn.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Bắc Kạn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, cần có sự tham gia của các cấp, ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng. Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, đồng chí đề nghị các đại biểu trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lưu ý một số vấn đề như sau: Cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII, chú ý các nội dung chuyên sâu, các quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ, khoa học - kĩ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức  và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tế đời sống xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức là những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Vì vậy, các đại biểu cần phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong cuộc sống.

Sau phần khai mạc, đại biểu dự hội nghị đã nghe triển khai những chuyên đề gồm: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát triển khoa học - công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, trong đó có 1 ngày để các đại biểu tự nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động./.

Bích Phượng

Xem thêm