Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thành ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; cơ bản hoàn thành 21 đề án theo Chương trình, Kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch...

Công tác cán bộ tiếp tục đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành thận trọng, khách quan.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm bảo đảm tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng. Tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm. Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng. Xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đánh giá rõ hơn kết quả đạt được và chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 03 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trong năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đơn vị cần nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế để từ đó có những biện pháp khắc phục. Trong đó, làm tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu theo hướng sát thực, xây dựng Đảng vững mạnh. Cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cần phải tăng tốc nỗ lực cao để đạt kết quả cao nhất; toàn tâm toàn ý, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.../.

Xem thêm