Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến hơn 2.000 điểm cầu trong nước và nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh..

Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại còn một số hạn chế, bất cập đó là chưa phản ánh đầy đủ, sâu sắc thành tựu nổi bật của đất nước; việc triển khai nhiệm vụ còn phân tán, thiếu trọng tâm, trọng điểm…

Các đại biểu được triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; dự thảo đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận các chuyên đề về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, hiệu quả; chú trọng trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Kết luận. Quán triệt nội dung Kết luận số 57-KL/TW tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, đảm bảo thực chất, phù hợp với các đối tượng khác nhau. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế về lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.../.

Xem thêm