Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Chiều 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu phát huy vai trò người lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm rõ, nắm vững quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII; nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Từ đó, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và liên hệ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản. Nỗ lực xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; thực hiện quy hoạch báo chí, sắp xếp xuất bản đảm bảo chất lượng; tập trung phát triển báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên...

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản góp phần đẩy mạnh công tác tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông- Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng"; đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề "Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay"./.

N.V

Xem thêm