Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 42 khoá XII