Học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của tỉnh

Sáng 31/8, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo.

Các đại biểu tại điểm cầu Hội trường tỉnh.
Các đại biểu tại điểm cầu Hội trường tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến 178 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; điểm cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn với hơn 10.500 đại biểu dự.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt một số nội dung có liên quan tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 62-KL/TU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Đồng chí Hoàng Lục Do- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Đồng chí Hoàng Lục Do, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Lục Do quán triệt: Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị trong giai đoạn 2022 - 2026. Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị. Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra. Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc nghiên cứu học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tại các điểm cầu trong toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu cụ thể hoá các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương quản lý chưa học tại Hội nghị này bằng hình thức phù hợp. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh được phân công phụ trách các đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, học tập và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở đảng bộ mình phụ trách. Các huyện ủy, thành ủy thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên BTV, các đồng chí cấp ủy viên có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc triển khai thực hiện…

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: Các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung giải ngân các ngốn vốn đầu tư; quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác tiêm vắc xin Covid-19; cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục đào tạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 3, 7 và 10; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, tuy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; có giải pháp đồng bộ thực hiện công tác phát triển đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027...

Nhân dịp Quốc khánh 02/9, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi, sự tri ân sâu sắc; chúc đại biểu tại các điểm cầu, các đồng chí trên địa bàn toàn tỉnh có một kỳ nghỉ Tết Độc lập ý nghĩa, an toàn nhưng không quên nhiệm vụ được giao…/.

N.V

Xem thêm