Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công. Qua đó thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNT), giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động.

Thông qua hoạt động khuyến công đã khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy sản xuất, đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, tác động đến quá trình triển khai các dự án, Trung tâm đã vận dụng linh hoạt phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Đối với những đề án còn gặp khó khăn, Trung tâm thông báo, đề nghị các đơn vị xem xét hoạt động đầu tư để chuyển sang đăng ký kế hoạch khuyến công trong năm 2022.

Trong năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện hoàn thành 09 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương với tổng kinh phí  391,5 triệu đồng. Để triển khai hiệu quả, Trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể từng đề án, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các đề án khuyến công. Chủ động rà soát, tham mưu xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đề án khuyến công quốc gia, địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch giao.

Nội dung hoạt động khuyến công cụ thể, phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Tiêu biểu như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất miến dong; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rèm; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước tinh khiết… Các đề án khuyến công đã góp phần tăng thêm nguồn lực để hộ kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng và năng suất sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm nông sản trên thị trường. Bên cạnh đó, Trung tâm tham mưu Sở Công thương lựa chọn, đăng ký sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Kết quả, tỉnh Bắc Kạn có 02 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, gồm miến dong Nhất Thiện Ba Bể, miến dong Tài Hoan.

Bên cạnh việc đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể, hoạt động khuyến công còn chú trọng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; qua đó trang bị những kiến thức cần thiết trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích thị trường và quản trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm được quan tâm triển khai. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn ngày càng phát huy hiệu quả.  Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công thương còn tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các hội chợ trong nước; hỗ trợ thiết kế bao bì đóng gói sản phẩm công nghiệp nông thôn…nhằm quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, mở rộng thị trường. Tham mưu Sở Công thương đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp...

Tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho các hộ sản xuất, cửa hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã tại xã Quang Thuận (Bạch Thông).
    Tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho các hộ sản xuất, cửa hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã tại xã Quang Thuận (Bạch Thông).

Bên cạnh đó, trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các đơn vị, địa phương năm 2022, Trung tâm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Sở Công thương thẩm định cấp cơ sở, gửi Cục Công thương thẩm định cấp bộ 01 đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông, lâm sản”, với kinh phí hỗ trợ 700 triệu đồng  theo đúng quy định; xây dựng, trình Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương xem xét, thẩm định 06 đề án xúc tiến thuơng mại năm 2022 từ nguồn kinh phí Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, với tổng kinh phí 690 triệu đồng.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các nội dung hỗ trợ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất phát triển. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án khuyến công có trọng tâm, trọng điểm; khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; tạo mối liên kết trong vùng; tổ chức tốt các nội dung của chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2022./.

Anh Thúy

Xem thêm