Hiệu quả công tác giảm nghèo tại Bạch Thông

BBK - Giảm gần 400 hộ nghèo và 75 hộ cận nghèo so với năm 2022 là những kết quả nổi bật của huyện Bạch Thông trong năm 2023.