Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026:

HĐND tỉnh thông qua 20 nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 01/8, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn thảo luận tại hội trường, thông qua 20 nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại Hội trường. ảnh 1

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại Hội trường.

Giải trình các ý kiến của đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Đồng thời cho biết, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7% theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh. ảnh 2

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

Đối với 34 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tích cực đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trường hợp các nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ kiên quyết chấm dứt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình thêm về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; việc mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trang thiết bị tối thiểu và thực hiện chương trình GDPT mới năm 2018…

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết. ảnh 3

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết:

 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết bổ sung quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4).
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh.
 • Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.
 • Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.
 • Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.
 • Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 8).
 • Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung).
 • Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 • Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.
 • Nghị quyết của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi thông qua các nghị quyết, Kỳ họp thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu bỏ phiếu thực hiện công tác cán bộ. ảnh 4

Các đại biểu bỏ phiếu thực hiện công tác cán bộ.

Theo đó, Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hà Thị Liễu, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bầu Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy với 100% phiếu đồng ý.

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Hà Thị Liễu và Hoàng Thị Ngọc Lan. ảnh 5

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Hà Thị Liễu và Hoàng Thị Ngọc

Lan.

Sáng 02/8, Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc./.

Xem thêm