HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng công trình thủy lợi tại huyện Ba Bể

BBK - Ngày 02/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Ba Bể.
Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận, kiến nghị tại buổi làm việc với xã Thượng Giáo.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận, kiến nghị tại buổi làm việc với xã Thượng Giáo.

Theo thống kê của huyện Ba Bể, trên địa bàn hiện có 248 công trình thủy lợi với tổng chiều dài trên 318km kênh mương, phục vụ tưới tiêu cho trên 1.607ha đất nông nghiệp; 91 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó 50 công trình có hồ sơ, 41 công trình không có hồ sơ quản lý.

Qua giám sát cho thấy, huyện Ba Bể đã chủ động triển khai các văn bản liên quan, tuyên truyền cho người dân và cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ và sử dụng các công trình hạ tầng nước sinh hoạt và thủy lợi. Tuy nhiên công tác này vẫn còn những khó khăn như: Đối với các công trình thủy lợi quy mô nhỏ, diện tích tưới tiêu ít nên khó khăn cho công tác duy tu, sửa chữa. Các tổ dùng nước ở các xã do một số cán bộ, công chức xã và trưởng thôn kiêm nhiệm gặp nhiều khó khăn trong việc việc lập hồ sơ dự toán, thanh quyết toán theo quy định; việc vận dụng các văn bản hướng dẫn còn lúng túng dẫn đến triển khai chậm, các xã chưa thành lập được tổ thủy lợi cơ sở.

Đối với các công trình nước sinh hoạt tập trung ở vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên ý thức bảo vệ và quản lý công trình chưa cao; một số công trình hiệu quả sử dụng hạn chế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước so với thiết kế xây dựng đạt thấp.

Cùng ngày, Đoàn giám sát làm việc với các xã Đồng Phúc, Thượng Giáo và thị sát thực tế tại một số công trình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Ba Bể./.

Xem thêm