HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chợ Mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 27/02, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 tại huyện Chợ Mới.
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chợ Mới

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chợ Mới

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chợ Mới là hơn 221 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đầu tư là hơn 103 tỷ đồng, vốn sự nghiệp dự kiến là hơn 118 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn được giao là hơn 35 tỷ đồng, huyện đã giải ngân đạt 40,1% kế hoạch vốn.

Trong thời gian qua việc thực hiện Chương trình trên cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu và đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, huyện còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Do là năm đầu triển khai thực hiện chương trình nên công tác chỉ đạo triển khai gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn chậm; nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, khó khăn trong triển khai thực hiện…

Huyện Chợ Mới đề xuất, kiến nghị với cấp trên sớm phân bổ kinh phí thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 3 năm 2022; kiện toàn, xây dựng hệ thống cơ quan công tác dân tộc cấp huyện hoặc bố trí 02 công chức chuyên trách thực hiện công tác dân tộc; đề nghị UBND tỉnh mở các lớp tập huấn cho công chức phụ trách, theo dõi Chương trình trên tại địa phương. Đề nghị Trung ương sớm ban hành văn bản quy định định mức hỗ trợ cụ thể đối với nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất của Dự án 1; văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình trên để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện…

Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của huyện Chợ Mới được đoàn giám sát tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trước đó, Đoàn giám sát cũng thực hiện giám sát về tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 tại xã Tân Sơn và Thanh Mai./.

Xem thêm