HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chợ Đồn

BBK - Ngày 29/9, HĐND tỉnh có cuộc giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các công trình nước sinh hoạt, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

s

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các ngành liên quan của huyện Chợ Đồn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các ngành liên quan của huyện Chợ Đồn.

Đoàn giám sát đã đi thực tế tại các xã Nghĩa Tá, Phương Viên, làm việc tại UBND huyện Chợ Đồn.

Theo báo cáo, huyện Chợ Đồn hiện có 958 công trình thủy lợi, trong đó 896 công trình địa phương quản lý, 62 công trình do Trạm Quản lý thủy nông quản lý, tưới tiêu 02 vụ cho 2.400ha. Toàn huyện có 169 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó có 159 công trình đang hoạt động, 10 công trình ngừng hoạt động.

Qua đánh giá, các công trình thủy lợi đã được phân cấp quản lý, đáp ứng cơ bản nhu cầu tưới tiêu trên địa bàn. Tuy nhiên, qua thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập đó, việc quản lý tài chính của các tổ chức thủy lợi cơ sở còn yếu kém; quy mô các công trình nhỏ, lẻ, phân tán, xây dựng trên địa hình phức tạp, khó khăn khi sửa chữa; một số công trình nước sinh hoạt không có hồ sơ do xây dựng đã lâu dẫn đến thất lạc hồ sơ; các tổ dùng nước do xã thành lập hoạt động thu không đủ chi, nhiều công trình hư hỏng không có khả năng sửa chữa…

Tại buổi giám sát, địa phương đề xuất đưa các chế tài quản lý, khai thác, xử phạt về công tác bảo vệ công trình vào hương ước thôn, bản; xây dựng định mức giao khoán việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt có kỹ thuật không phức tạp để khoán trực tiếp cho người dân; cần quy định rõ việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh; đề nghị cấp thẩm quyền sớm triển khai phần mềm quản lý tài sản chung đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp hằng năm; đề nghị giao quyền chủ đầu tư, quản lý, khai thác cho các xã đủ năng lực thực hiện...

Các ý kiến được Đoàn giám sát tiếp thu, ghi nhận và là căn cứ quan trọng để thời gian tới tham mưu xây dựng các chính sách phù hợp với thực tế./.

Xem thêm