HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri chuyên đề tháng 4