HĐND huyện Pác Nặm họp Kỳ thứ 6

Ngày 09/7, HĐND huyện Pác Nặm đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Ngày 09/7, HĐND huyện Pác Nặm đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Đánh giá của UBND huyện Pác Nặm cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm được triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo cấy vụ xuân của huyện được hơn 870ha, đạt 109% kế hoạch; bằng 100,6% so với cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt 52,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt hơn 4.600 tấn, bằng 109% kế hoạch. Cây ngô gieo trồng được hơn 1.900ha, đạt gần 90% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực vụ xuân ước đạt trên 11.900 tấn, ước  đạt 90,6% kế hoạch (bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2017).

Kế hoạch trồng rừng tỉnh giao cho huyện Pác Nặm là 370ha. Đến nay huyện đã trồng rừng đạt hơn 389ha, trong đó trồng rừng sản xuất tập trung được hơn 245ha, còn lại là rừng phân tán và trồng lại rừng sau khai thác, đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.

Đại biểu xã xã Nghiên Loan nêu ý kiến với Hội đồng Nhân dân huyện Pác Nặm về việc kiểm dịch gia súc trên địa bàn huyện chưa được chặt ché
Đại biểu xã Nghiên Loan nêu ý kiến với Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm về việc kiểm dịch gia súc trên địa bàn huyện chưa chặt chẽ.

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện Pác Nặm đã phân công cụ thể các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các cơ quan, đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ từng thôn tại 02 xã điểm và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng nhiệm vụ, tiêu chí nông thôn mới và giảm nghèo từng thôn. Tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2018 và được các tổ chức, cá nhân đóng góp được gần 66 triệu đồng cho Quỹ xây dựng nông thôn mới…

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận các vấn đề như kiểm dịch trâu, bò trên địa bàn còn đạt thấp; công tác tiêm phòng cho đàn gia súc chưa đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt thấp so với chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo đã được thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, tích cực so chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm do nguồn vốn đầu tư ít, việc huy động các nguồn lực còn hạn chế, công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân hiệu quả chưa cao. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vẫn còn có thiếu sót. Công tác triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do đối tượng được hỗ trợ hầu hết là hộ nghèo thiếu đất sản xuất, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật, một số còn trông chờ ỷ lại…

Kỳ họp lần này, HĐND huyện Pác Nặm đã thông qua các báo cáo liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện năm 2017; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018. Thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn tổng kết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện năm 2018, HĐND, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm như: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ, phấn đấu sản lượng lương thực cây có hạt đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Thực hiện có hiệu quả các Đề án, mô hình phát triển sản xuất. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ đợt II/2018 cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; làm tốt công tác chăm sóc rừng trồng, xây dựng kế hoạch trồng rừng mới năm 2018.../.

Văn Lạ

Xem thêm