HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức Kỳ họp chuyên đề

Chiều 30/8, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) thông qua một số nội dung quan trọng.

Kỳ họp chuyên đề
Kỳ họp chuyên đề lần này chủ yếu thông qua 2 dự thảo nghị quyết 

Kỳ họp nghe lãnh đạo UBND huyện thông qua Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với 2 tờ trình dự thảo đã nêu ở trên; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương.

Sau khi nghe qua các tờ trình, với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất thông qua 2 nghị quyết là: Nghị quyết về việc thông qua phương án Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện./.

Thu Trang

Xem thêm