Hà Hiệu: Chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, Đảng bộ xã Hà Hiệu (Ba Bể) đã tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển kinh tế ở địa phương.

Những năm qua, Đảng bộ xã Hà Hiệu (Ba Bể) đã tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển kinh tế ở địa phương.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2012 của xã Hà Hiệu đạt 1.843 tấn, tăng so với năm 2011 là 63 tấn
Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2012 của xã Hà Hiệu đạt 1.843 tấn, tăng 63 tấn so với năm 2011.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao đời sống nhân dân nên trong những năm qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Chính quyền khuyến khích nhân dân đăng ký chuyển đổi những diện tích trồng lúa không phù hợp, hiệu quả thấp sang trồng những cây có hiệu quả kinh tế cao.

Hằng năm, Đảng bộ xã đã tăng cường chỉ đạo đến từng chi bộ thôn, các đoàn thể trong xã đẩy mạnh truyền, vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Nên đến nay, tổng sản lượng lương thực của địa phương năm sau luôn cao hơn năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2012 đạt 1.843 tấn, tăng
63 tấn so với năm 2011,  bình quân lương thực đạt 650kg/người/năm. Bên cạnh những loại cây như sắn, mía, địa phương đã đưa nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào canh tác như: cây dong riềng, thuốc lá, đậu tương... Người dân địa phương ngày càng chú trọng đến phát triển kinh tế chăn nuôi. Đến nay, toàn xã có trên hơn 930 con đại gia súc, hơn 2.980 con lợn, gần 12.000 con gia cầm các loại. Kết hợp với các chương trình  dự án như 30a, 135, 3 PAD... địa phương đã tạo điều kiện cho các hộ vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 10%, tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn dưới 4,5%.

Có được kết quả trên là do Đảng uỷ xã Hà Hiệu đã tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với 176 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc, cùng với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng uỷ xã thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, trong đó tập trung lãnh đạo, kiện toàn tổ chức chính trị từ xã đến thôn. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với việc tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ xã Hà Hiệu đã phát huy được sự đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, đồng thời huy động được sức mạnh nội lực của toàn dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới./.


Duy Khánh


 

Xem thêm