Giữ vững đạo đức của người làm báo theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Giữ vững đạo đức của người làm báo theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

Xem thêm