Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nội vụ

Thực hiện kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, sáng 12/4, đoàn công tác do đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 tại Sở Nội vụ.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nội vụ ảnh 1
Đoàn công tác làm việc với Sở Nội vụ   

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Cơ bản, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc được tiến hành đồng bộ với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2021 có nhiều tiến bộ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đề cao trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với ngăn chặn tham nhũng. Công tác quản lý đã được cụ thể hóa thành các quy định, quy chế để lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Việc kê khai tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính, công khai các hoạt động trong đơn vị được thực hiện theo quy định…

Sở Nội vụ nêu một số kiến nghị, gồm: Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành thông tư hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; sớm ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao, định mức biên chế trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý và hướng dẫn cụ thể về việc xác định cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ. Đề nghị các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành văn bản hướng dẫn xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đề nghị Sở Nội vụ làm rõ hơn một số nội dung liên quan tới kết quả trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính, kiểm tra công vụ… Cơ bản ý kiến của thành viên đoàn công tác đã được bổ sung, làm rõ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Sở Nội vụ đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ làm tốt hơn nữa công tác tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh, phát huy hiệu quả cao trong thực tế tổ chức thực hiện.

Các kiến nghị của Sở Nội vụ tại buổi làm việc được đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

H.V

Xem thêm