Giám sát thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 03/3, đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì,  giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, với Ban Dân tộc tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Đoàn giám sát làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh.

Giai đoạn 2021-2025 kế hoạch vốn thực hiện chương trình là 3.112.186 triệu đồng; trong đó 1.650.024 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, 1.462.162 triệu đồng vốn sự nghiệp ngân sách trung ương. Trong năm 2022, kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền thông qua là 495.418 triệu đồng; năm 2023 là 812.598 triệu đồng.

Qua đánh giá triển khai thực hiện chương trình, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Là năm đầu thực hiện chương trình nên các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương ban hành còn chậm, nhiều nội dung chưa rõ ràng, đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách dân tộc và các chương trình dự án có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc nói chung và Chương trình, chính sách dân tộc còn hạn chế; việc kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ dân tộc chưa kịp thời…

Tại buổi làm việc, các đơn vị kiến nghị với Đoàn giám sát xem xét kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền thành lập lại Phòng Dân tộc cấp huyện. Đối với Trung ương, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 21, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP theo hướng địa phương được lựa chọn thực hiện phân cấp cho cấp huyện tự thẩm định, lựa chọn dự án; cấp tỉnh chỉ thẩm định, lựa chọn dự án, kế hoạch quy mô toàn tỉnh, hoặc lớn hơn.

Đề nghị Ủy ban Dân tộc cần sớm xây dựng phần mềm ứng dụng các giải pháp số hóa để địa phương triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá chương trình; sớm ban hành các tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và 4 thuộc Tiểu dự án 2 và Dự án 5 và xem xét trình cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp cho phù hợp để kịp thời triển khai bảo đảm tiến độ giải ngân… Đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Bắc Kạn sử dụng một phần kinh phí từ nguồn vốn của Tiểu dự án 1 để thanh toán tiền nhân công khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ và sản xuất thuộc các xã khu vực II, III và xem xét không áp dụng quy định tại Điều 3, Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã khu vực II, III sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…/.

Xem thêm