GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN: Bài 1- Thực trạng hệ thống thống tin nguồn và hệ thống truyền thanh của Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Từ năm 2022, hệ thống thông tin nguồn tỉnh Bắc Kạn được xây dựng đồng bộ, hoàn thiện cùng với hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hệ thống này đã đi vào hoạt động ổn định, nội dung tuyên truyền phong phú, phát huy được hiệu quả sau đầu tư.
Lắp đặt cụm loa ứng dụng CNTT-VT tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

Lắp đặt cụm loa ứng dụng CNTT-VT tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

Tỉnh Bắc Kạn có 108 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, số xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh đang còn hoạt động là105 đài, trong đó: có 49 xã, phường, thị trấn có cả đài ứng dụng CNTT-VT và đài FM hoặc đài có dây; 54 xã, phường, thị trấn chỉ có Đài ứng dụng CNTT-VT; 02 xã, thị trấn là xã Cẩm Giàng và thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông chỉ có đài có dây; tổng số cụm loa trên địa bàn toàn tỉnh: 1.136 cụm (loa ứng dụng CNTT-VT 763 cụm; loa có dây 224 cụm; loa FM 149 cụm).

Tổng số nhân lực của đài truyền thanh cấp xã có 110 người/108 xã, phường, thị trấn, trong đó số lượng công chức cấp xã kiêm nhiệm là 24 người; 86 người hoạt động không chuyên trách. Người làm công tác Đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với mức hưởng mức phụ cấp 0,98 mức lương cơ sở đối với xã loại I; mức 0,95 đối với xã loại II; mức 0,94 đối với xã loại III.

Đội ngũ cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cơ bản còn trẻ, số lượng công chức cấp xã kiêm nhiệm và hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 70%, Có năng lực tiếp cận với ứng dụng CNTT, thành thạo việc sử dụng máy vi tính, đáp ứng được việc sử dụng phần mềm hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

Kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên của đài truyền thanh xã được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, với mức chi: “...Xã có Đài truyền thanh cơ sở có dưới 10 thôn, tổ dân phố: 15 triệu đồng/xã/năm; xã có đài truyền thanh cơ sở có từ 10 thôn, tổ dân phố trở lên: 18 triệu đồng/xã/năm) và các nguồn thu hợp pháp khác trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hệ thống đài truyền thanh cấp xã hiện có trên địa bàn. Tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch, lộ trình thiết lập mới đài truyền thanh đối với các xã, phường, thị trấn chưa có đài và chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến/FM đã hư hỏng, không còn hoạt động sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu xây dựng Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn./.

(Còn nữa)

Xem thêm