Giảm nghèo ở huyện 30a Pác Nặm

BBK - Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, xong công tác giảm nghèo tại Pác Nặm trong năm 2023 vẫn gặp nhiều khó khăn và không đạt kế hoạch đề ra.