Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

Xem thêm