Dự kiến kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2023 khoảng hơn 830 tỷ đồng

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X vừa thông qua kế hoạch vốn đầu tư công để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của tỉnh dự kiến là 830.140 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 780.000 triệu đồng; nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (cấp tỉnh) đối ứng 50.140 triệu đồng.

Dự kiến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 sẽ được cấp hơn 532 tỷ đồng.
Năm 2023, tỉnh dự kiến cấp khoảng hơn 532 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 185.334 triệu đồng (ngân sách Trung ương 180.000 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương 5.334 triệu đồng); Chương trình mục  tiêu  quốc  gia  phát  triển  kinh  tế - xã  hội vùng đồng bào dân  tộc  thiểu  số và  miền  núi 532.033 triệu đồng (ngân sách Trung ương 500.000 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương: 32.033 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 112.773 triệu đồng (ngân sách Trung ương 100.000 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương 12.773 triệu đồng)./.

Q.Đ

Xem thêm