Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh