Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 15/01, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ngành nội vụ đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Ngành nội vụ đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Trong năm 2023, ngành Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc các lĩnh vực: Công tác cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức, bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính gắn với công tác quản lý biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, tiếp nhận, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính, công tác thanh niên và dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở... được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, đơn vị đã tham mưu triển khai nhiều nội dung, chương trình thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, gồm: Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo quy định; tham mưu xây dựng Đề án phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo quy định hiện hành; phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Thực hiện chế độ chính sách tinh giản biên chế bảo đảm đúng quy định... Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả của toàn ngành Nội vụ trong năm 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành làm tốt công tác tham mưu trong công tác chuyên môn cho UBND tỉnh. Tiếp tục tham mưu tốt công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế đúng theo quy định. Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động đề xuất sáng kiến về cải cách hành chính. Cùng với đó, tập trung thực hiện công tác tuyển dụng công chức theo kế hoạch đề ra. Tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.../.

Xem thêm