Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội huyện Pác Nặm

Ngày 31/8, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 8 tháng đầu năm và nhiệm, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2015 tại huyện Pác Nặm.

Ngày 31/8, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 8 tháng đầu năm và nhiệm, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2015 tại huyện Pác Nặm.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, UBND huyện Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất gieo cấy vụ xuân, vụ mùa theo đúng khung thời vụ; chủ động thực hiện công tác phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh ở vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản...

hjkhjk
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Pác Nặm.

Trong vụ xuân, diện tích gieo cấy lúa thực hiện được 879ha, đạt 110% kế hoạch; cây ngô diện tích thực hiện được 2.382ha, đạt 100,1% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt 12.500 tấn. Vụ mùa, kế hoạch giao 1.400ha, diện tích lúa sớm thực hiện được khoảng 300ha, cây lúa chính vụ thực hiện được khoảng 1.100ha, cây ngô thực hiện được 500ha, cây trồng đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển tốt. Đàn gia súc, gia cầm của huyện phát triển ổn định. Trong công tác lâm nghiệp, diện tích thực hiện trồng rừng mới của huyện được 380ha, đạt 98,7% kế hoạch.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn năm 2014 kéo dài đến 30/6/2015 là 8.014 triệu đồng, đã thực hiện được 19 công trình giao thông và đã quyết toán xong. Đến nay, huyện Pác Nặm có 1 xã đạt 10/19 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu chí và 2 xã đạt 8 tiêu chí về nông thôn mới.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn năm 2014 của huyện Pác Nặm kéo dài đến 30/6/2015 là 44.965 triệu đồng, thực hiện giải ngân đến 30/6/2015 được 44.468,3 triệu đồng, đạt 98,9% kế hoạch. Năm 2015, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch vốn các công trình chuyển tiếp năm 2014 và triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2015 là 66.069 triệu đồng, đến nay đã giải ngân được 39.175 triệu đồng, đạt 59,3% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015 là 12.655 triệu đồng, đã phân bổ cho các đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và công tác xã hội đã được huyện Pác Nặm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được duy trì thường xuyên, công tác y tế, giáo dục và đào tạo được quan tâm. Đến nay, huyện Pác Nặm đã rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học, chuẩn bị tốt mọi điều kiện chuẩn bị cho hoạt động khai giảng năm học mới theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm của huyện Pác Nặm cũng gặp không ít khó khăn do thiên tai gây ra về tài sản, hoa màu của người dân; công tác trồng rừng không đạt chỉ tiêu được giao; một số khoản thu ngân sách đạt thấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà huyện Pác Nặm đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm 2015. Về nhiệm vụ, giải pháp của những tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước mắt cần làm tốt công tác khai giảng năm học mới, chú trọng các yếu tố nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy. Tập trung làm tốt công tác giảm nghèo. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2016.../.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm