Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kiểm tra tại Na Rì