Thuế và cuộc sống:

Đôn đốc thực hiện các đề án về quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước

Ngày 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Văn bản số 8462/UBND-TH về việc triển khai thực hiện các đề án của tỉnh liên quan tới công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; hoạt động khai thác, chế biến gỗ.

Đôn đốc thực hiện các đề án về quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước ảnh 1
UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu đã đề ra liên quan tới công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; hoạt động khai thác, chế biến gỗ.

Theo đó, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách, phát triển lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động sản xuất, khai thác, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/11/2022; Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước gắn với công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 29/11/2022.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả của các đề án. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu đã đề ra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đơn vị, địa phương.  

UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt các trường hợp có hoạt động kinh doanh qua mạng, sản xuất, kinh doanh chế biến gỗ trên địa bàn biết và chấp hành thực hiện.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm