Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 30/11, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, công tác nắm bắt, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý. Nội dung nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội bám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Phương pháp, hình thức nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội có nhiều đổi mới, khá đa dạng.

Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội được tổ chức có hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên. Công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, định hướng dư luận xã hội; triển khai thực hiện các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp trong công tác dư luận xã hội thường xuyên, chặt chẽ hơn… Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện các luồng dư luận xã hội. Công tác tổng hợp, dự báo tình hình dư luận và tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý, định hướng dư luận xã hội có lúc, có việc chưa nhanh nhạy, kịp thời, chưa sát thực tiễn, chưa đi sâu phân tích, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những luồng ý kiến trái chiều. Chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chưa đồng đều…

Tại Hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian để tham luận, thảo luận về những kết quả trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương, tỉnh Bắc Kạn xác định: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội cho các cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các tầng lớp Nhân dân.

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản, quy chế, quy định, tạo cơ chế thống nhất nhằm phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và Nhân dân trong việc chủ động, tích cực tham gia công tác dư luận xã hội. Đổi mới nội dung, hình thức công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Nội dung điều tra xã hội học, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội cần bám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách tại địa phương, đơn vị, nhất là việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là ngành Tuyên giáo trong thực hiện Kết luận số 100-KL/TW. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, đồng chí đề nghị: Các đồng chí bí thư, phó bí thư, đảng đoàn ban cán sự, ban tuyên giáo, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương… với trách nhiệm cá nhân, tham mưu, đề xuất, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo vừa đổi mới, vừa quan tâm nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo, không hình thành điểm nóng trên địa bàn. Các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử làm tốt công tác định hướng dư luận.

Quan tâm, nâng cao chất lượng công tác tập huấn cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo, cộng tác viên dư luận; đặc biệt là tập huấn nâng cao kỹ năng, nhạy bén trong thu thập, phân tích, xử lý thông tin. Xây dựng và hình thành một quy trình điều hành đồng bộ, chặt chẽ, sâu sắc, kịp thời trong việc nắm bắt, phản ánh, đề xuất định hướng, giải quyết và phản hồi dư luận xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Qua đó, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác dư luận xã hội.../.

Xem thêm