Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã và đang góp phần đổi mới hoạt động đo lường; hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của Trung tâm Thí nghiệm Điện Bắc Kạn. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc trao đổi với ông Lâm Ngọc Bình- Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Bắc Kạn.

PV: Năm 2018 Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND. Ông có đánh giá như thế nào về vai trò của Đề án, quá trình triển khai và kết quả sau gần 3 năm triển khai Đề án của đơn vị?

Ông Lâm Ngọc Bình- Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Bắc Kạn
Ông Lâm Ngọc Bình- Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Bắc Kạn.

Ông Lâm Ngọc Bình: Ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chúng tôi đánh giá đây là Đề án hết sức có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo lường nói chung và Trung tâm Thí nghiệm điện Bắc Kạn nói riêng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến hoạt động đo lường, khẳng định tầm quan trọng của hoạt động đo lường trong quá trình phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và đời sống xã hội. Đề án là cú hích mạnh mẽ để doanh nghiệp chúng tôi quyết tâm đổi mới, đầu tư về nhân lực và trang thiết bị hiện đại đáp ứng ngày càng cao yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường.

Trung tâm Thí nghiệm điện Bắc Kạn là một trong những doanh nghiệp hoạt động chuyên trách về lĩnh vực đo lường, đó là kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo đếm điện năng như công tơ điện, máy biến dòng, máy biến áp đo lường…; là chủ thể trực tiếp được hưởng lợi từ Đề án này. Chúng tôi được biết Sở khoa học và Công nghệ tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 23/7/2019 để thực hiện Đề án. Sau 3 năm triển khai thực hiện, chúng tôi đã được sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ rất lớn của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, nhất là Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định, quy trình về lĩnh vực đo lường; hỗ trợ thực hiện bộ hồ sơ về đăng ký cung cấp dịch vụ; hồ sơ đề nghị chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường, hồ sơ đề nghị chứng nhận kiểm định viên, đặc biệt hoàn thiện tập các quy trình, quy định theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 – 2017.

Trong 3 năm qua, chúng tôi đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại giá trị hàng chục tỷ đồng. Đến nay có thể nói chúng tôi đã có trụ sở làm việc rất tốt, các phòng thí nghiệm, phòng kiểm định được trang thiết bị đầy đủ với 7 chuẩn đo lường đang được quản lý và sử dụng; trình độ chuyên môn, tác phong làm việc của CBCNV, nhất là kiểm định viên được nâng lên rõ rệt, đáp ứng chất lượng mọi yêu cầu của khách hàng về đo lường trong lĩnh vực được chỉ định.  

PV: Để thực hiện hiệu quả Đề án cũng như kế hoạch của tỉnh, với vai trò của một đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo lĩnh vực được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng chỉ định và theo phân cấp ủy quyền của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các khu vực lận cận, Trung tâm đã có kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể. Ông có thể chia sẻ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm góp phần đổi mới hoạt động đo lường?

Ông Lâm Ngọc Bình: Để đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực cạnh tranh, trong thời gian tới chúng tôi tập trung 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính sau:

- Về nhiệm vụ:

Thứ nhất, thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Công ty giao hằng năm; đáp ứng 100% nhu cầu thí nghiệm, kiểm định của khách hàng; đảm bảo chính xác, khách quan phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường, không để xảy ra lỗi do nguyên nhân chủ quan.

Thứ hai, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện có, đặc biệt là các chuẩn đo lường đảm bảo đúng quy trình, quy phạm hoạt động tin cậy ổn định.

Thứ ba, thực hiện cấp biên bản, giấy chứng nhận kiểm định bằng ký số điện tử, triệt để sử dụng các tiện ích của phần mềm quản lý hợp đồng trong quản lý dữ liệu đo lường từ khâu tiếp nhận thiết bị đầu vào đến khi hoàn thành thí nghiệm, kiểm định bàn giao thiết bị đầu ra cho khách hàng.

- Về giải pháp:

Một là, thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi huấn chuyên sâu để người lao động có thể làm chủ hoàn toàn công nghệ và máy móc thiết bị.

Hai là, tiếp tục đề nghị cấp trên xem xét nâng cấp, cải tạo thiết bị máy móc hiện có, đầu tư mới các máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng tốt các yêu cầu ngày cao trong kỹ thuật đo lường.

Ba là, đổi mới hoạt động đo lường theo hướng chuyên nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động đo lường tại đơn vị.

Kiểm định viên thực hiện kiểm định công tơ điện tử.
Kiểm định viên thực hiện kiểm định công tơ điện tử.

PV: Được biết, sự trưởng thành, phát triển của Trung tâm Thí nghiệm điện Bắc Kạn trong thời gian qua đã góp phần nâng tầm năng lực kiểm định phương tiện đo, đáp ứng tiến độ, yêu cầu của Công ty Điện lực Bắc Kạn nói riêng, ngành Điện nói chung. Ông có thể chia sẻ thông tin rõ hơn, nhất là việc đảm bảo nhu cầu kiểm định phương tiện đo cho thay thế định kỳ trên lưới, phát triển mới khách hàng, hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố lưới điện?

Ông Lâm Ngọc Bình: Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực điện năng cho các khách hàng trong tỉnh Bắc Kạn và các vùng lân cận, trong đó Công ty Điện lực Bắc Kạn là khách hàng quan trọng, thường xuyên. Năm 2021 chúng tôi kiểm định 15.393 phương tiện đo các loại cho các khách hàng như: Công tơ điện tử 1 pha và 3 pha (1 giá và nhiều biểu giá); biến dòng đo lường, biến áp đo lường thì Công ty Điện lực Bắc Kạn chiếm đến 90%. Chúng tôi đã, đang và sẽ đáp ứng nhanh chóng, kịp thời 100% nhu cầu kiểm định phương tiện đo cho thay thế định kỳ trên lưới, phát triển mới khách hàng, hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố lưới điện của Công ty Điện lực Bắc Kạn.  

PV: Xin cảm ơn ông!

Anh Thúy (thực hiện)

Xem thêm