Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn sẽ giám sát 5 chuyên đề trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát năm 2024, căn cứ tình hình thực tế của địa phương và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và ban hành Chương trình hoạt động giám sát năm 2024.
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện giám sát 05 chuyên đề gồm:

(1) Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; (2) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023; (3) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023; (4) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023; (5) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số khu vực miền núi từ năm 2021 đến hết năm 2023”.

Qua giám sát chuyên đề, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ đánh giá toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh, từ đó xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Cùng với hoạt động giám sát chuyên đề, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổ chức khảo sát tình hình phân bổ cơ cấu lao động giữa các vùng, khu vực từ năm 2021 đến năm 2023; khảo sát thu thập thông tin liên quan đến nội dung các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân. Các ĐBQH tỉnh cũng sẽ tham gia làm thành viên các Đoàn giám sát của Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội./.

Xem thêm