Điểm sáng giảm nghèo ở Chợ Đồn

BBK - Năm 2023, tỷ lệ giảm nghèo ở huyện Chợ Đồn đạt hơn 2,5%. Với kết quả này, công tác giảm nghèo là một trong những điểm sáng của địa phương trong thực hiện các mục tiêu năm 2023 ở quê hương cách mạng An toàn khu.