Bạch Thông định hướng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử

Bạch Thông định hướng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử

BBK - Gìn giữ, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, tạo sức lan tỏa cho điểm đến, vừa góp phần giáo dục truyền thống, vừa khẳng định sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch. Đây là định hướng mà huyện Bạch Thông hướng tới nhằm hình thành sản phẩm du lịch nổi bật gắn với các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.