Địa phương đầu tiên của Bắc Kạn "về đích" nông thôn mới