Đề ra nhiệm vụ thực hiện các chương trình MTQG năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều ngày 24/01, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023; đề ra nhiệm vụ năm 2024.
Các đại biểu dự họp.

Các đại biểu dự họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2023, tỉnh đã ban hành 54 văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG theo thẩm quyền; thành lập Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát cả giai đoạn và hằng năm theo quy định.

UBND tỉnh đã phân bổ, giao dự toán, kế hoạch vốn NSNN năm 2023, 2024 cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện. Kết quả giải ngân đến ngày 31/12/2023, tổng vốn đầu tư công trong năm 2023 (bao gồm cả vốn đầu tư của năm 2022 kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2023) giải ngân được 770.208,8 triệu đồng, đạt 82,8% kế hoạch; vốn sự nghiệp năm 2023 (bao gồm nguồn năm 2022 chuyển sang 2023; nguồn giao năm 2023) giải ngân 253.882 triệu đồng, đạt 35,4% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo ngành Y tế phát biểu.

Đại diện lãnh đạo ngành Y tế phát biểu.

Về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong các chương trình MTQG: Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hết năm 2023, toàn tỉnh có 23 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 2,76% (giảm từ 24,71% xuống còn 21,95%) đạt 115% kế hoạch đề ra. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ nhà ở được 467 hộ/983 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 3.428 /5.440 hộ…

Tại cuộc họp, đánh giá về khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các chương trình MTQG, đa số các đại biểu dự họp đều nhận xét tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn chương trình MTQG nhìn chung chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp; một số nội dung không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do trong quá trình triển khai thực hiện chương trình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định về thể chế; việc tổ chức thực hiện các công trình giao cấp xã làm chủ đầu tư chậm làm thủ tục thanh toán khối lượng thực hiện, thường để dồn đến cuối năm mới thực hiện thanh toán… Ngoài ra, do dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí thu nhập, hộ nghèo và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng quán triệt một số nội dung tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng quán triệt một số nội dung tại cuộc họp.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương phân bổ, giao chi tiết 100% kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG năm 2024 theo quy định; các đơn vị, địa phương khẩn trương phân bổ và giao dự toán chi tiết các chương trình MTQG năm 2024 nguồn vốn sự nghiệp cho các đơn vị dự toán cấp mình và UBND cấp dưới (chậm nhất đến 31/01/2024); các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng tiến độ dự kiến giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo quý; tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân các nguồn vốn chương trình MTQG đối với kế hoạch vốn, dự toán giao năm 2023.

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG năm 2021, 2022, 2023 sang năm 2024 theo các Nghị quyết của Quốc hội; trình HĐND tỉnh phân bổ lại nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG năm 2022, 2023 được phép chuyển nguồn sang năm 2024; tập trung chỉ đạo xã điểm thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã được lựa chọn…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận cuộc họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động hỗ trợ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình; tăng cường làm việc trực tiếp với các địa phương, theo dõi sát sao tình hình triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của địa phương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt toàn bộ các nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025./.

Xem thêm