Đề ra các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN

Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 235/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Quy chế gồm 04 chương và 14 điều quy định về nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và chế độ làm việc của BCĐ; đồng thời, đề ra các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN cần phấn đấu đạt được giai đoạn năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 235/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Quy chế gồm 04 chương và 14 điều quy định về nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và chế độ làm việc của BCĐ; đồng thời, đề ra các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN cần phấn đấu đạt được giai đoạn năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì một cuộc họp của BCĐ.
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì một cuộc họp của BCĐ.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động để chỉ đạo, triển khai công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra gồm:

Tỷ lệ bao phủ BHYT đến năm 2025 ≥ 98%, năm 2030 ≥ 99,5%.

Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đến năm 2025 đạt ≥ 95% số người thuộc diện tham gia; đến năm 2030 đạt ≥ 97% số người thuộc diện tham gia. Số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện giai đoạn đến năm 2025 đạt ≥ 18%; giai đoạn đến năm 2030 đạt ≥ 23%.

Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến năm 2025 đạt ≥ 95% số người thuộc diện tham gia; đến năm 2030 đạt ≥ 97% số người thuộc diện tham gia. Số người trong độ tuổi lao động tham gia BHTN giai đoạn đến năm 2025 đạt ≥ 12%; giai đoạn đến năm 2030 đạt ≥ 15%.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, đưa tỷ lệ nợ đóng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh xuống mức thấp nhất.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

Quản lý quỹ BHXH, BHYT chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ BHXH, BHYT.

Ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Bắc Kạn, gồm 13 thành viên do ông Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng ban; bà Lò Thị Hoán- Giám đốc BHXH tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm Phó Trưởng ban về lĩnh vực BHXH, BHTN; lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởng ban về lĩnh vực BHYT và 09 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng có đại diện lãnh đạo của 07 cơ quan, hội, đoàn thể của tỉnh tham gia làm thành viên.


Theo đó, để tổ chức triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN đã đề ra, quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BCĐ đã nêu rõ nhiệm vụ của Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Trưởng ban và các thành viên BCĐ. Trong đó, BHXH tỉnh là cơ quan thường trực BCĐ, hằng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh rà soát cập nhật danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT để tập trung phát triển, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan đôn đốc thu nợ BHXH và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT để giảm tỷ lệ nợ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ BHYT, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh tại các cơ sở KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức…; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên lĩnh vực BHXH.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban về lĩnh vực BHXH, BHTN. Tham mưu, đề xuất các chỉ tiêu và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đối với UBND các huyện, thành phố. Chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về quản lý lực lượng lao động; quản lý đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các doanh nghiệp, nhất là đơn vị nợ đóng BHXH, BHTN. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, nợ đóng, vi phạm chính sách pháp luật về BHXH, BHTN. Chủ trì, phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển cơ quan Công an điều tra để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với các đơn vị cố tình gian lận, trốn đóng BHXH, BHTN…

Sở Y tế, cơ quan được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban về lĩnh vực BHYT. Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHYT, vận động người dân tham gia BHYT; xây dựng kế hoạch để đạt các chỉ tiêu bao phủ BHYT theo lộ trình đề ra. Chủ trì, phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở KCB xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện dự toán chi KCB được giao; thực hiện nghiêm việc kết nối, chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh lên hệ thống Cổng thông tin BHYT hằng ngày. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở KCB nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan quy định đối tượng, cơ cấu nhóm đối tượng, số người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB. Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh triển khai công tác đấu thầu thuốc hiệu quả, đúng quy định…

Quyết định cũng quy định rõ nhiệm vụ của các thành viên BCĐ gồm các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đoàn thể tỉnh tham gia thành viên BCĐ như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn.

Tại các huyện, cơ quan BHXH huyện cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện ban hành quy chế hoạt động làm căn cứ tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT tại địa phương./.

Quế Anh

Xem thêm