Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thị xã Bắc Kạn góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng bộ thị xã Bắc Kạn có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 14 Đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ luôn xác định công tác kiểm tra nhằm lãnh đạo tốt hơn nhiệm vụ chính trị. Giám sát, kiểm tra phải hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Do đó những năm qua, đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Thường vụ Thị uỷ thị xã Bắc Kạn tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá làm cơ sở để Ban Thường vụ Thị uỷ chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Đảng bộ thị xã Bắc Kạn có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 14 Đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ luôn xác định công tác kiểm tra nhằm lãnh đạo tốt hơn nhiệm vụ chính trị. Giám sát, kiểm tra phải hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Do đó những năm qua, đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Thường vụ Thị uỷ thị xã Bắc Kạn tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá làm cơ sở để Ban Thường vụ Thị uỷ chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thị xã Bắc Kạn góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ảnh 1

Bà con nông dân thôn Pản Cậu, xã Huyền Tụng tích cực khắc phục hậu quả do đợt rét đậm vừa qua gây ra, phấn đấu gieo cấy hết diện tích vụ xuân theo kế hoạch

Để công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả, Đảng bộ thị xã và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát như: Thông báo Kết luận số 226 – TB/TƯ ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kế hoạch số 73 – KH/UBKTTƯ ngày 29/4/2009 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… từ đó nâng cao nhận thức cho cấp ủy, UBKT các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ thị xã và các chi, Đảng bộ trực thuộc đã quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từng bước nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2010, Ban Thường vụ Thị uỷ và các tổ chức đảng trực thuộc của Đảng bộ thị xã đã trực tiếp kiểm tra 55 tổ chức cơ sở đảng, 27 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đi sâu kiểm tra công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác thu chi tài chính Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời Thị uỷ cũng triển khai thực hiện tốt các cuộc kiểm tra chuyên đề theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Trong năm đã giám sát theo chuyên đề 14 tổ chức Đảng, tiến hành kiểm tra 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo 7 đảng viên, thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững sự đoàn kết nội bộ Đảng.
Điểm mới so với nhiệm kỳ trước là nội dung kiểm tra đã được các tổ chức cơ sở đảng xác định trọng tâm hơn, đối với tổ chức Đảng thì nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của cấp trên; vai trò của chi bộ, Đảng bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ; công tác xây dựng Đảng. Đối với đảng viên, nội dung kiểm tra theo Điều lệ Đảng gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau kiểm tra giúp cho đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể. Hầu hết đảng viên được kiểm tra đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng.
Có thể nói công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thị xã Bắc Kạn trong thời gian qua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực hơn trên các mặt; từng bước củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, hạn chế vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều tổ chức đảng sau khi được kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy mặt mạnh, khắc phục yếu kém, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; nhiều đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đến cuối năm 2010 cho thấy số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trong toàn đảng bộ và tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên, trong đó nhiều tổ chức đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh liên tục từ 3 năm trở lên.
Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chất lượng đảng viên ở Đảng bộ thị xã Bắc Kạn được nâng lên. Không chỉ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra trong năm 2011 và những năm tiếp theo, còn góp phần phục vụ tốt việc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016 diễn ra trong thời gian tới./.

                                                                                                                 B. L. P

Xem thêm