Công tác giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động có nhiều chuyển biến

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 172 người lao động đã xuất cảnh, đạt 71% kế hoạch giao. Thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu là các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Đài Loan, Ma-lai-xi-a.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 172 người lao động đã xuất cảnh, đạt 71% kế hoạch giao. Thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu là các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Đài Loan, Ma-lai-xi-a.

Người lao động Bắc Kạn làm thủ tục tại sân bay để đi xuất khẩu lao động.
Người lao động Bắc Kạn làm thủ tục tại sân bay để đi xuất khẩu lao động.


6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 172 người lao động đã xuất cảnh, đạt 71% kế hoạch giao. Thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu là các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Đài Loan, Ma-lai-xi-a. Các thị trường trả lương cao như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đang mở cửa thu hút người lao động.

Trong công tác giải quyết việc làm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho tỉnh đôn đốc các huyện, thị xã tổ chức triển khai.Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn lao động - việc làm cho 3.047, đạt 121,8% kế hoạch. Ổn định việc làm thường xuyên cho 189.011 người đang hoạt động kinh tế. Giải quyết việc làm mới cho 2.432 lao động, đạt 54% kế hoạch giao.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Một trong những giải pháp chính được tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, giám sát chương trình việc làm, xuất khẩu lao động, điều tra cung cầu lao động tại các ngành, các huyện, thị xã và doanh nghiệp; chú trọng công tác tự tạo việc làm thông qua Dự án 120 và thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh./.
 

Tin và ảnh: Đăng Bách
 

Xem thêm