Pác Nặm nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện chuyển đổi số

Pác Nặm nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện chuyển đổi số

BBK - Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa sản phẩm nông sản tiếp cận các nền tảng số, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững... huyện Pác Nặm đang nỗ lực khắc phục khó khăn về hạ tầng, nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số.