Công khai danh sách 28 đơn vị nợ tiền thuế

BBK -Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn vừa ra Thông báo 1008/TB-CTBCA ngày 20/11/2023 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Xem thêm