Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh sau hơn một năm thành lập

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, ngày 19/01/2021 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn được thành lập. Đây là đơn vị chuyên trách cấp phòng thuộc Công an tỉnh có chức năng tham mưu, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong lực lượng Công an tỉnh.

Lễ tuyên thệ thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn (tháng 01/2021).
Lễ tuyên thệ thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn (tháng 01/2021).

Với biên chế ban đầu chỉ có 07 đồng chí được điều động từ các đơn vị khác về, ngay sau khi được thành lập, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã khẩn trương ổn định tổ chức và nhanh chóng đi vào hoạt động; tập trung nghiên cứu, tham mưu tích cực cho cấp ủy, UBKT cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên vào thực tiễn lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ. Tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với huyện ủy, thành ủy xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố. Tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với nhiều nội dung, hình thức phong phú… qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh nắm vững và hiểu rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và tham mưu, thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ này ở đơn vị, địa phương mình.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Cơ quan UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên (diện cấp ủy cùng cấp quản lý) thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; chủ trì phối hợp với cấp ủy cấp huyện kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên (diện cấp ủy cùng cấp quản lý) thuộc đảng bộ công an cấp huyện. Tham mưu cho UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính đảng đối với 16 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện ở một số chuyên đề, lĩnh vực, qua đó đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, UBKT chấn chỉnh, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; báo cáo UBKT cấp trên xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với 01 đảng viên vi phạm; chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với 06 đảng viên; yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới xem xét, thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên; cho ý kiến về việc xử lý đối với 05 đảng viên.

Thực hiện Quy chế phối hợp, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu trao đổi thông tin với UBKT cấp ủy cấp huyện và đơn vị chức năng đối với 148 lượt cán bộ, đảng viên về một số nội dung, phục vụ công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND…

Có thể nói, sau hơn một năm triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, UBKT cấp ủy cùng cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời vận dụng linh hoạt, đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng vào thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong đảng bộ; đưa hoạt động này đi vào nền nếp, thường xuyên, có hiệu quả, phục vụ tốt cho yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH ở địa phương.

Trong thời gian tới, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBKT cùng cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan UBKT đảm bảo số lượng, chất lượng; từng bước cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ma Ngọc Thành (Công an tỉnh)

Xem thêm