Chuyển đổi số - xu thế phát triển mới của doanh nghiệp Bắc Kạn