Chú trọng làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 07/6/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, các trường hợp thuộc diện thu hồi đất đều cơ bản đồng thuận cao, không hình thành điểm nóng trong công tác giải phóng mặt bằng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thực thi công vụ, đặc biệt là khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng. Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các thủ tục, trình tự về giải phóng mặt bằng được triển khai đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nhất là việc công khai, lấy ý kiến của Nhân dân. Vì vậy, đã tạo được sự ủng hộ của người dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ đầu tư, xây dựng các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ảnh 1

Quá trình giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) diễn ra thuận lợi. Trong ảnh: Thi công kết cấu hạ tầng Khu dân cư Thôm Dầy.

Từ khi ban hành Chỉ thị 23-CT/TU đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 294 công trình, dự án. Trong đó hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 203 dự án, đang thực hiện 80 dự án, 11 dự án đang có vướng mắc. Việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương và đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, quy trình thực hiện đảm bảo thời gian, thủ tục hành chính theo quy định.

Để đảm bảo việc triển khai các công trình, dự án thuận lợi, tỉnh chỉ đạo tập trung ưu tiên xây dựng khu tái định cư trước trong quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 07 công trình, dự án khu tái định cư trên tổng diện tích đất 6,2ha để bố trí tái định cư cho người dân có đất ở bị thu hồi, đảm bảo nơi ở, ổn định đời sống và yên tâm sản xuất. Tổng số thửa đất tái định cư đã giao cho hộ gia đình, cá nhân là 326 thửa đất, chủ yếu thuộc địa bàn TP. Bắc Kạn. Nhìn chung các khu tái định cư phù hợp với tập quán sinh hoạt, sử dụng đất đai, thiết chế văn hóa của từng nhóm đối tượng cụ thể.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tái định cư tại địa phương, các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi chủ yếu đề nghị được bồi thường bằng tiền để tự tái định cư. Do đó, đối với các dự án không xây dựng khu tái định cư, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc chi trả bồi thường theo nguyện vọng của Nhân dân để phù hợp với tập quán sinh hoạt, sử dụng đất và đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, một số địa phương đã xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên sau khi tuyên truyền, thuyết phục vận động, người có đất bị thu hồi đã chấp hành và bàn giao mặt bằng theo phương án được duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương tổ chức tuyên tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa sâu, rộng; nội dung tuyên truyền chưa gắn với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; những dự án do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư dự án, đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương có nơi còn hạn chế; kinh phí tạo quỹ đất “sạch” theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí tái định cư hoặc để giao cho các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án còn khó khăn…

Thực tế cho thấy, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Cùng với đó, phát sinh một số trường hợp chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật nên việc thực hiện chưa thống nhất; một số tài sản trên đất chưa có trong đơn giá bồi thường cụ thể, nên phải xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Đặc biệt, giá bồi thường, hỗ trợ về đất của Nhà nước còn thấp so với giá giao dịch thực tế ngoài thị trường…

Trong thời gian tới, hàng trăm dự án lớn về lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư các cụm công nghiệp, các trang trại chăn nuôi, trồng trọt… sẽ được tỉnh Bắc Kạn triển khai. Do vậy các cấp, ngành chức năng cần chủ động khắc phục những hạn chế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phối hợp chặt chẽ để thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Phan Quý

Xem thêm