Chú trọng đơn giản hóa thủ tục đất đai

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn thường xuyên quan tâm chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn thường xuyên quan tâm chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Tiếp nhận giải quyết thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý đất đai như: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 7247/UBND-KT ngày 20/12/2018 về thực hiện công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận; Văn bản số 3879/UBND-NNTNMT ngày 20/6/2022 chỉ đạo một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai; Văn bản số 6988/UBND-NNTNMT ngày 20/10/2022 về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai...

Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hoá, công khai, niêm yết TTHC và việc công bố trình tự, TTHC về đất đai trên hệ thống dịch vụ công một cửa điện tử với quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, có 123 quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại cấp tỉnh; 14 quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện và 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở được cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, TTHC chỉ tiếp nhận trực tuyến; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn. TTHC thực hiện tại Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh có 28 thủ tục; TTHC thực hiện tại phòng Đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) có 11 thủ tục; trong lĩnh vực đăng kí biện pháp đảm bảo 09 thủ tục.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về rà soát, đánh giá TTHC năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, UBND tỉnh đã phê duyệt đơn giản hóa 02 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 25/7/2022.

Việc lựa chọn, rà soát danh mục các TTHC ưu tiên các thủ tục thường xuyên phát sinh và lựa chọn đơn giản hóa về thời hạn giải quyết TTHC giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí thực hiện cho tổ chức và cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo được thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Công bố TTHC và danh mục TTHC, công tác thống kê, trình tự công bố TTHC và danh mục TTHC trong lĩnh vực đất đai được quan tâm và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành 01 Quyết định 273/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai (trong đó, 01 TTHC mới ban hành; 39 TTHC sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC được thay thế). Sau khi công bố, các TTHC đều được tỉnh, địa phương hóa nội dung TTHC, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn...

Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đơn giản hóa thủ tục đất đai, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, Sở tiếp tục rà soát để tinh giảm hơn nữa về TTHC, đồng thời, đảm bảo quy trình hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình, các bước và thời gian giải quyết các TTHC.

Bên cạnh đó, thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước trong Sở khi thực hiện TTHC, phân công trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm từ khâu thụ lý hồ sơ đến khi có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ, 3, 4. Quan tâm thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác nguồn lực về đất đai./.

Quý Đôn

Xem thêm