Chú trọng bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên nước bền vững

Tỉnh Bắc Kạn hiện có 4 hệ thống sông chính là sông Cầu, sông Năng (nhánh sông Gâm), sông Phó Đáy, sông Bằng Giang. Tổng lượng nước mặt hàng năm trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 3,4 tỷ mét khối. Nước dưới đất khoảng 1,1 triệu mét khối/ngày.

Nhằm quản lý tài nguyên nước được hiệu quả hơn, năm 2020 Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/7/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 06/10/2020 triển khai đến các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong việc khai thác sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước với mục tiêu phát triển bền vững. 

Cùng với việc nâng cao công tác quản lý, hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước cũng được các cấp, ngành, địa phương quan tâm. Hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phố biến pháp luật về tài nguyên nước, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước, Ngày Nước thế giới 22/3… Các hoạt động đã thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, hành vi và cách ứng xử trong bảo vệ, khai thác bền vững tài nguyên nước.

Với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước về công tác tài nguyên và môi trường tỉnh, từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 28 hồ sơ, đã giải quyết xong 23/28 hồ sơ, trong đó tham mưu cấp 6 giấy phép xả nước thải, 6 giấy phép khai thác nước mặt, 1 giấy phép khai thác nước dưới đất, 8 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và gia hạn 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Tất cả các hồ sơ đã giải quyết đều hoàn thành trước hoặc đúng hạn, các hồ sơ còn lại đang tiếp tục giải quyết trong hạn.

Bên cạnh đó, hoàn thành nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Kết quả của công tác điều tra, đánh giá góp phần làm rõ đặc điểm tài nguyên nước dưới đất, đánh giá được trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước dưới đất tổng thể cho toàn tỉnh và chi tiết các khu vực đô thị, khu công nghiệp, một số khu vực trọng điểm; tạo bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; xác định các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh...

Ngoài những kết quả đạt được, trong lĩnh vực tài nguyên nước của tỉnh hiện nay vẫn còn một số bất cập, hạn chế như: Nhận thức của một số tổ chức và cá nhân chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên nước; việc sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp còn lãng phí, chưa thực sự hiệu quả. Công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước và thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh còn thiếu, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước dẫn đến thiếu thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý về tài nguyên nước...

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Thanh Oai cho biết: Để công tác quản lý về tài nguyên nước đạt hiệu quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Chỉ thị số 28 của Tỉnh ủy; tăng cường quản lý việc cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và đăng ký khai thác nước dưới đất đảm bảo đúng theo Luật Tài nguyên nước; thực hiện lập Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định…/.

Q.Đ

Xem thêm