Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải làm việc với Sở Nội vụ

Sáng 19/02, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 19/02, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải làm việc với Sở Nội vụ ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải làm việc tại Sở Nội vụ.

Năm 2021, Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao 03 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 10 nhiệm vụ cụ thể theo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; 12 nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Sở đã hoàn thành xong 01 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong 02 tháng đầu năm 2021, Sở Nội vụ đã đề xuất với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn lại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; tham mưu UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Kạn; về quản lý công chức, viên chức, Sở đã báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương tuyển dụng công chức năm 2021, trong đó, tuyển dụng mới 53 chỉ tiêu/tổng số 130 biên chế chưa sử dụng; Sở đã thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức của 07 huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các công tác khác như: Cải cách hành chính; văn thư lưu trữ; thi đua khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng; xây dựng chính quyền địa phương; thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, với 28 thành viên, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã. Tính đến ngày 07/02/2021, 08 huyện, thành phố và 108 xã, phường, thị trấn đã thành lập xong Ủy ban bầu cử và đi vào hoạt động. Đến nay, các nội dung, nhiệm vụ thực hiện cuộc bầu cử đang được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch; công tác hiệp thương lần thứ nhất đã hoàn thành theo đúng thời gian quy định (trước ngày 17/02/2021).

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung như: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm cho chủ trương về phương án sắp xếp lại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và cho chủ trương tuyển dụng công chức năm 2021, sớm ban hành tiêu chí tiếp nhận vào làm công chức (tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên). UBND tỉnh cho chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn sau khi kết thúc cuộc bầu cử...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị: Sở Nội vụ thời gian tới chú trọng làm tốt công tác tuyển dụng; trong công tác Cải cách hành chính cần phải có các giải pháp quyết liệt, cụ thể để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành; làm tốt công tác văn thư lưu trữ; thi đua khen thưởng. Song song với đó, làm tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng cần phải có hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cấp huyện, xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; về công tác bầu cử, bám sát kế hoạch để đảm bảo tiến độ đề ra.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đánh giá cao vai trò, vị trí công việc rất quan trọng của ngành Nội vụ trong toàn tỉnh; những kết quả mà ngành đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu: Sở Nội vụ thực hiện rà soát lại các nhiệm vụ, thông báo, kết luận của tỉnh, tiến độ các công việc được giao để thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra; chủ động trong công tác tham mưu kịp thời cho tỉnh; chuẩn bị tốt công tác bầu cử; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh./.

Quý Đôn

Xem thêm