Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình thị sát một số vị trí dự kiến đầu tư dự án tại Pác Nặm